خيلی خری جوجوی ديونه

ديگه اصلاْ دوستت ندارم  

مرتيکه خر لوس نونور بيمزه

فکر کردی کی هستی؟ واقعاْ که مرد جماعت قدر خوشی رو نميدونه و هر وقت زيادی خوش باشه حتماْ ميزنه به دلش و همه چی رو خراب ميکنه.

حال منو ميگيری آره؟ بعدشم ميخوای با قربون صدقه رفتن و نوکرم چاکرم خرم کنی؟ خر خودتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييی.

منم ديگه دوستت نخواهم داشت تا بفهمی.

درسته تو پسر آتش هستی.

اما بهت نشون ميدم با دختر آتش در افتادن يعنی چی؟