سلام

در مورد اين آدرسی که گذاشتم قصدم دعوت به اين کارا نبود اصلاْ- برای خنده گذاشتم البته اگه قابل باور باشه که ميدونم نيست. برای اون آقا يا خانومی هم که ترکه گفته باشم من با ترکا هيچ خصومتی ندارم. به کسی هم فحش نميدم. به جز همين دوستايی هم که برام پيغام ميذارن برای کسی ديگه پيغام نميذارم. اما اگر شوخی کردی جالب بود فقط گفته باشم با بابا و مامانم کاری نداشته باش که من لرم و تعصب دارم. تمام دنيا رو فدای يه تار موی مامان بابام ميکنم. شوخی خوبه اما نه با همه چی. اگرم جدی بودی که خوب جوابتو نميدم چون ...