عجب دنيايی شده بابا

ملت هرچی از دهنشون در مياد بار آدم ميکنن تازه طلب هم دارن

دمش گرم اين آقای رئيس ما   فهميده من امروز آماده پاچه گرفتن هستم هيچ دوروبر من نمياد. اصلانم کاری به کارم نداره هيچ کلی هم امروز مهربون شده. تازه چی اونم با اون سوتی که اول صبح من دادم گفتم الان تا پام برسه به شرکت پوست سرمو ميکنه اما ديدم نه بابا کلی ادب و نزاکت و اينجور حرفها که مدتهای مديده گذاشتشون کنار از خودش در بکرد

انگار فهميده دارم يه کار مشتی پيدا ميکنم

خدا رو شکر

آهای جوجو خره که ميايی يادداشتهايی که توی موبايلم مينويسم رو ميخونی و فکر ميکنی همه حرفهای من همون دوتا جملست و فقط به اندازه اونا دلم از دستت گرفته هست نهههههههه اشتباه ميکنی

دلم يه دنيا از دستت گرفتست. اونقدر برات مردم که يادت رفته حداقل جوابش تب کردنه چه برسه به اينکه طرفت منم و شعارم اينه که تا کسی برام نميره براش تب نميکنم. وای به حالت

ديگه ازت بدم مياد پيشم نيا جوجو

بهونه گير اخمو جوجوی بی نمک