چقدر دلم ميخواد الان متونستم صدای هايده رو گوش بدم. با صدای بلند.

تو اين غربتی که هستم دارم ميميرم حاليت نيست.

بازم دستو تو دستم ميخوام بگيرم حاليت نيست.

حاليت نيست ديگه. کاريش هم نميشه کرد.

راستی کسی درمانی برای سردرد دائم نداره؟ البته همراه با فشار پائين و لرزش بدن و البته حالت تهوع  دکتر رفتم. داروهاش همون موقع ايه. يه درمان ديگه؟ فوری فوری.