اگر خداوند تو را به مصیبت دچار کند
جز خودش هیچ کس قادر نیست مصیبت را از تو دور کند
و اگر به تو برکت خیر بدهد، بدان که اوست که بر همه چیز قادر است
 
آنچه را خدا به تو اختصاص دهد، از دست نخواهی داد
. حتی اگر بر بال نسیم باشد
 
خدايا منم که نوکرتم و اينا داشته باش منو