بنام خداوند خورشيد و ماه

خداوند روزی ده رهنما

خداند راه و خداوند رای

خداوند روزی ده رهنمای

يک و دو سه و چهارووو...

  مثلاْ فکر کنين الان از اون دمبل ها گرفتين و دارين ميندازين بالاو ميچرخين دور خودتون. چه احساسی دارين؟