کجايی با که هستی؟

دلت در آرزوی ديدن کيست؟

يکی منو ببره!!!!!!!!!!