راستی يه شعری جايی خوندم که خيلی به احوالاتم ميخورد

 بودیم کسی پاس نمیداشت که هستیم

باشد نباشیم که بدانند هستیم