اين طالع بينی متولدين آذر هست. چقدرم به منو جوجو ميخوره
 
 
 
 
کمان
1 آذر - 30 آذر
زندگي عاطفي وخانوادگي تو درشرايط مساعدي قراردارد چون همسرت با تمام وجود دركنارتو ايستاده و از تو حمايت ميكند جز اين مگر چه چيزي را ميخواستي؟