راستی يادم رفت

عيد غير مبارک باشه. من که مامانيم سيد بود ازش عيدی گرفتم

اينام چند تا عکس ديگه

 

اينم از اين