من خیلی دارم غصه میخورم که

جوجوی نازم بلند شو

ببین نی نی چقدر دوستت داره.  نمیدونم چه کرمی بود که باعث شد یه لحظه قصد کنم که حرستو درآرم.

کاش من بمیرم از دستم راحت شی.

باران میبارد امشب

دلم غم دارد امشب

آرام جان خسته

ره میسپارد امشب

...

دلم یه دنیا گرفته جوجو. این روزا کمتر میبینمت دلم بهونتو میگیره. نمیدونم اینو چطوری بهت بفهمونم خره.

دیگه نمیدونم چی بگم.

ترجیح میدم به رسم قدیمی خودم اشک بریزم.