دوست دارم در مورد حضرت عباس (ع) چيزی بنويسم. اما نميدونم چی. فکر کنم چيزی که توی دلم هست و به زبونم نمياد همه خودشون ميدونن.