سلام سلام

به به چه بوی گلی... به به چه عید قشنگی.. به به چه سرور ماهی. خدایا زودتر زودتر زودتر رحم کن خداااااااااااااااااااا