زخون محراب و مسجد لاله گونست امیر المومنین غرقاب خونست

چو از شمشیر کین شق القمر شد زمین و اسمان زیر و زبر شد

قضا طرح بساطی از عزا ریخت چو شمشیر مرادی شعله ور شد

زخون محراب و مسجد لاله گونست امیر المومنین غرقاب خونست

 

خدایا به حرمت همین شبا به حرمت مهمونایه این روزایه درگاهت به حرمت تمام شب بیدارا و دعا خونهایه سحر خدایا به حرمت شهید این ماه و به حرمت عزیزی که دنیا به دلگرمی وجودش ادامه داره نذار هیچ دردی روی دلی سنگینی کنه. به حرمت همین روزا هممونو نظری بنداز و اونجوری کن که خودت راضی باشی.

خدایا سلامتیو از هیچ کسی نگیر و ...

آمین