سلام

حالتون خوبه؟ دلم تنگ شده. هم برای شما. هم برای اینجا.

اونقدر دلم میخواد بیام اینجا و یه کم حرفهایی که روی دلم مونده رو بیرون بریزم که خدا میدونه.

دوستایه خوبی که منو و اینجا رو فراموش نکردین برام دعا کنین. شاید اوضاع من بهتر بشه و بتونم مثل قدیم برگردم و یه خونه تکونی حسابی داشته باشم.

دعا یادتون نره.