تا حالا توی عمرم نون سنگگ ۳ روزمونده نخورده بودم

     امروز خوردم چقدر خوشمزست