سلام

    منو و جوجو آشتی کردیم

خیلی غصه ناک شدم

کلی شرح آشتی خودمو با جوجو نگارده بودم که همش پرید.  

از اونجایی هم که من امروز شدیداً مصدومم (سرگیجه شدید و فشار خیلی پایین) ابداً نمیتونم دیگه بنویسم.

حیف شد