الهی من فداتون بشم. جووووووون

فکر کنم اینا منو  و جوجویم که قراره از فردا به مدت ۴ روز از هم جدا باشیم.ناراحت