خسته تر از اونی هستم که بخوام چيزی بنويسم خيلی خيلی خسته.

امروز روز سخت و پر کاری داشتم.

حوصله هيشکيو هم ندارم.

فقط دلم بالشتمو يه پتو و يه گوشه دنج و ساکت ميخواد.