سلام

امروز ۱ اسفند هست و من هنوز حقوق و عيدی نگرفتم.

دنيا از دست آدمای عقده ای به گند کشيده شده. بازهم عقده های خانوم رئيس حادثه آفريد. زنيکه دووينه يکی نيست ازش بپرسه واسه چی دفتر حساب شرکتو برداشتی بردی؟ آخه دوونه خل و چل اينجا شرکته ممکنه احتياج بشه پول از حساب بردارن. آخه تو که اونقدر آلزايمر گرفتی که نميفهمی برداشت حقوق و عيدی و هزينه ها به دفتر حساب نياز داره برای چی دفترو بر ميداری ميبری؟ الله اکبـــــــــــــــــــــــــــــــررررررررر

خدايا همه چی قاطی شدکمک کن.کممممممممممممممممممممممممکککککک