آنان که علی را خدا پندارند

کفرش به کنار ، عجب خدایی دارند