من کسيو نميخوام که بهم دستور بده چيکار کنم چيکار نکم کجا برم کجا نرم با کی باشم با کی نباشم. من فقط يه اسم نميخوام. من آقا بالاسر نميخوام. من کسيو ميخوام که بدونم توی مشکلاتم پشتم مونده. بدونم ميتونم روش حساب کنم . من کسيو نميخوام که فقط باهاش توی مهمونيا برم. کسيو ميخوام که هميشه ياورم باشه کسيو ميخوام که همدمم باشه من کسيو نميخوام که شبها فقط کنارم بخوابه کسيو ميخوام که شبها وقتی خسته از همه چيز اين دنيای بی معنی به رختخواب ميرم براش از دلتنگيام خستگيام آرزوهام خيالاتم و هر چيزی که توی وجودم و بين خودم و خدای خودم هست بين منو اونم باشه. من يه بچه نميخوام که خودشم نميفهمه چی ميخواد. چه مرگشه. من دوست ندارم برای خوشايند ديگران بخندم. من دلم نميخواد به ميل ديگران رفتار کنم. من آزاديمو با هيچ چيزی عوض نميکنم. از هر چی بچه و بچه بازيه بدم مياد. من گفتم موافق بچه بازيم اما نه اينجوريش. من موافق شيطنتای بچه گيم . من موافق بی رنگ و ريايی بچه گيم. من بچه هيچی نفهم نميخوام و نيستم.

 

خدايا ديروز وقتی توی اتوبان حکيم داشتم ميرفتم داشتم به مخلوقاتت فکر ميکردم. توی دلم که داشتم باهات حرف ميزدم بهت گفتم خدايا يعنی قبل از اينکه مردا رو خلق کنی اگه يه لحظه هم فکر ميکردی چه موجود مزخرفی رو ميخوای خلق کنی منصرف ميشدی بعد زود گفتم استغفراله... بعد به زن .. به مونث ... به خودم فکر کردم.. به خودم که خيلی وقتا مثل همون مردای احمق رفتار ميکنم وقتی ناراحتم حرصمو سر ديگران خالی ميکنم. وقتی غصه دارم هيشکيو آدم حساب نميکنم. ديدم خودمم مزخرفم پس زن هم مزخرفه . خدايا پس چرا؟؟؟؟؟؟؟؟

ديروز باز به سختی مردم فکر کردم ديدم خيلی زندگی سخت شده. توی دلم دعا کردم خدايا زندگی رو برای همه راحت کن. يعنی ميشه يه روزی همه از زندگی راضی باشن. بعد ياد امام زمان (عج)افتادم اون که بياد زندگی برای همه راحت ميشه. مساوات به معنای واقعی مياد. اما باز فکر کردم اون کی مياد؟ گفتن وقتی مياد که ظلم همه زمينو بگيره. وايييی يعنی ديگه چجوری؟ خدايا نميشه به منو اين مردم رحم کنی و به همين جا بسنده کنی و امام زمان بياد؟ يعنی بايد تا کجا رو تحمل کنيم که بدونيم و بفهميم تو چه موجود استثنايی رو قايم کردی؟ خدايا قربونت برم آخه حوصلت سر نرفت از قايم موشک بازی؟ بابا بزار بياد راحتمون کنه. آخه تو که خدايی و مهربون چطور تحمل ميکنی بنده هات اينقدر سختی بکشن؟