دلم آغوش بی دغدغه میخواد !!!!!!!

 

کاش من جای این ببعی بودم

 

بعداً نوشت: دلم خیلی گرفته. باز این جوجوی خنگول زد اعصابمو خورد کرد. البته اعتراف میکنم خودم شروع کردم. نمیدونم چرا دلم خواست تلافی یه سری رفتارهای مامانشو سر جوجو در بیارم. گریه