اگه خواستي قاتل بشي، همه رو بكش، چون اگه يه نفر رو هم زنده بزاري، مياد و انتقام بقيه رو ازت ميگيره... 
 اگه خواستي عاشق بشي، وايسا تا خود طرف اين رو بفهمه، چون اگه تو بهش بگي بهت ميگه: "لوس احمق نفهم!!" 
...اگه خواستي پولدار بشي، حتماً از راه خلاف وارد شو، ..
اگه خواستي gf/bf پيدا كني يكم خوشتيپ باش، يكم خر شو...
 اگه خواستي الاف بشي، يه بار ديگه از اول اين  رو بخوووون !!! -----