دوست جونا سلام

باید تند تند بنویسم . وقت ندارم. حتی نرسیدم پیغام هاتون رو بخونم.

من یکشنبه استعفا رو به این مردک دادم. اونم گفت فردا جواب میدم. البته نه به همین سادگی. توضیحات زیاد داره. منم که فرداش قرار داشتن برم محل کار جدید. گفتم تا پنجشنبه نیستم. پنجشنبه میام. الان هم اومدم. هنوز تشریف نیاورده. ببینم میخواد بیاد چی افاضات کنه.

از محل جدید هم بعداً تعریف میکنم. تا الان که خوب بوده.

نگران نباشین. برام دعا کنین لطفاً.