سلام

امروز کار نميکنم که... همش دارم الواتی ميکنم. آقای رئيس نيستو منم بيخيال کار شدم.

من که ميدونم بعد ظهر مياد از دماغم در مياره