قرصهای تپش قلبمو فراموش کردم با خودم بيارم. بازم صدای تپش قلبم همه فضا رو پر کرده. بازم هيچ صدايی رو نميشنوم بجز صدای تاپ تاپ قلبم. دستام ميلرزه و پاهام قدرت نداره. ساعت ۴:۱۵ بعد ظهر پنجشنبه هست. هفته های قبل اين موقع خونه بودم. اما امروز نه دل و دماغ خونه رفتن دارم و نه جسمم ياری ميکنه.

خدايا کمی آرامش لطفاً