عجی اوضاع خر تو خری شده ها!!!!!!!!!

خدايا قربونت برم بعد دو سال خون دل خوردن تازه بايد بهت ثابت بشه من صبورم؟

اگه اينجوری راضی هستی من نوکرتم هستم هرچی تو بگی و بخواهی من راضيم. اصلا من کی باشم بخوام حرفی بزنم با ناراضی باشم. تو راضی باش ما هم راضييم.

فقط قربون شکل ماهت برم بزار همينجوری روحی فقط حرص بخورم . بی زحمت شر اين دردای عجيب غريب که اين ۲-۳ روزه اومده سراغم رو از سرم کم کن.

بدبختی نميشه بهتم گفت خيلی آقايی. همونی که هستی. مثلاً خيلی خدايی دمت گرم.