می نویسم د ی د ا ر

         تو اگر بی من و دلتنگ منی

                 یک به یک فاصله ها را بردار

عاشق این آهنگم