من چطوری از اين همه لطف شماها تشکر کنم. چيکار کنم که اين سايتو با هر اکانتی باز کردم فيلترش کردن.

الهی که جز جيگر بزنه سياست اين مملکت که اينجوری خون به دل من ميکنه. اينقدر شعور نداره که من با کلی ذوق خواستم اينجا عکس بذارم. خدا لعنتتون کنه. خدا کچلتون کنه. الهی ....

از صبح هرچی فيلتر شکن بلد بودمو نبودمو امتحان کردم. دريغ از ۲ زار اثر