وایی چی بگم من

بازم سفر بودم و بازم قشم و بندر عباس نیشخند

فکر نمیکردم یک هفته بعد باز طلبیده بشم.

اینبار کاری بود و اساسی پدرم در اومد.

یکسری عکسهای خیلی زیبا بازم از توی هواپیما انداختم که انشاله در اولین فرصت میذارم.

اینم فقط نوشتم که احتمال مردنم رو ندین.