به جوجو اس ام اس دادم:

میخواستم مرغ عشقت باشم اما مامانم گفته نه روله گربه موخورت.

جوجو اس ام اس داده:

گربه داداشته، ٧ ساله مرغ عشقمی ، دارو ندارمی ، دوست دارم ٢ تا (یعنی خیلی نیشخند)

حالا من باید ذوق کنم یا همچنان باهاش قهر بمونم؟