باورم نمیشه

به خدا دلم میخواد در اینجا رو گل بگیرم و برم و نشنوم این اتفاق هایی که برای دوستام افتاد

چشمام داره کور میشه از بس میسوزه

بهار عزیزم به خدا هیچ  حرفی نه به زبونم میاد و نه از فکرم رد میشه

من نمیدونم چی باید بگم.

خدایا دلم داره میترکه.. خدایا خدایا خدایا

مراقب بهار باش خدایا گریه

هنوزم منتظرم بیایی بگی شوخی بوده. گریه

.

الانم که وبلاگ مارگزیده رو دید.

آخخ افتادم یاد نگار

وبلاگ زن سی ساله رو نمیدونم کدوم هاتون میخوندین

فقط میدونم وقتی فهمیدم فوت شده، تا ٣ روز طرف اینترنت میرفتم اشکهام می اومد.

باورم نمیشه خدایا

خدایا به حق عزیزهات ، ماهارو با ناراحتی و دوری عزیز هامون امتحان نکن.

خدایاااا