وای هوس هندونه کردم. داداش کوچولوی من فقط اندازه همين کوچولو بود به هندونه ميگفت صبونه!!!!!!!!!!!!!!!! حالا چرا؟؟ من نميدونم