یعنیا خاک بر سرمن.

الهی این مغز من بخار بشه که انقده شوره!!

همه چشمشون شوره من فکر و مغزم شوره.

دیشب داشتم در کمال خودپسندی فکر میکردم همه به من گفتن پراید بگیر که اول رانندگیت هست تصادف میکنی هزینه هاش سنگین نباشه برات اما من تصادف نکردم مژه

امروز بعد از اینکه دنبال حسین راه افتادم برای کارهای بانکیش و ساعت 10 رسیدم در شرکت و طبیعتاَ هیچ جای پارکی نبود. یه جا در حین دنده عقب اومدن مثل این مشنگ ها تتتتتتتررررررررق کوبیدم به یک عدد 206. گریه

خلاصه که حالم خرابه تا الان

طفلی 206 پارک بود ابله یعنیییییییی خاک بر سر من.

همین دیگه. بگین همه با همممممممم       خاااااااااکککککککک آخ

دیدی آه قوم شوهر گرفتمممممممم مادر نیشخند 

جوجو هم در کمال مهربونی گفته شماره اونو بنویسم بذارم روی ماشین تا راننده ماشین اگر احیاناَ نتونست خودش رو کنترل کنه افاضاتش نصیب شوشوم بشه نیشخند

هی من میگم این بچه قند عسله هی شما بگین نه دروغگو

 

بعداَ نوشت: رمز پستم عوض شد.