امروز ششمین سالگرد عقدمون هست.

مثل 6 سال پیش دوشنبه هست و من توی همون شرکت شیش سال پیش کار میکنم.

خدایا  فردای منو بهتر از امروزم قرار بده.