راستی عکسايی که من ميذارم بزرگن نميدونم چرا اينقدر کوچولو ميشن. شما که لطفو کردين بهم ياد دادين تکميلش کنين و اينم بگين.