آخرین آزمایشی که دکتر بهم داده بود رو هفته گذشته دادم.

آزمایش هرمونی بود. واکسن رو هم زدم.

امروز پیک فرستادم جواب آزمایش رو بگیره اومده هراسون میگه خانوم دکتری که این برگه رو بهم داد گفت زود زود اینو به دکترتون نشون بدین.

امروز وقت دکتر دارم. اما نمیدونم چرا انقدر دلشوره گرفتم.

با اون جوجوی عوضی هم قهرم. به هیشکی هم نمیتونم بگم.

میخوام برای اولین بار خودم تنهایی برم پیش این دکترم. مسیرش رو بلد نیستم.

باید زنگ بزنم از داداش جوجو بپرسم.