سلام

دوستای گلم که نگرانم بودین نگران نباشین که همچنان هستم که اراجیف بنویسم و شما بخونین.

فکر کنم متصدی آزمایشگاه زیادی شلوغش کرده بود.

پلاکت خونم یکمی زیادی پائینه. توی آزمایش قبلی هم مشخص بود اما اینبار بعد خوردن یه دوره فولیک اسید دکترم گفت باید پیش یه دکتر خون برم تا علت مشخص بشه.

مسیر رو هم آخرش مجبور شدم زنگ زدم از جوجو پرسیدم که گفت برم دنبالش خودش باهام میاد.

همین دیگه. خواستم بگم همچنان هستیم در خدمتتون.

مامان تاتمه جونم من نگرانتم. لطفاَ منو دریاب.