روز تولدم گذشت

در حالی که هیچ اتفاق خاصی نیافتاد.