موفقيت يعنی يافتن آنچه ميخواهيم

خوشبختی يعنی خواستن آنچه يافته ايم

 

 

 

 

تقديم به جوجوی عزيزم که قشنگ ترين جای قلبم براش پشتی گذاشتم که برای هميشه موندگار بشه