الان که دارم اينو مينويسم جوجوی عزيزم پائين ساختمون منتظرمه. اما نميتونم برم.

چقدر دلم تنگ شده برای آرامشی که وقتی سرمو روی سينش ميذارم بهم دست ميده. (هر چند که بيشتر ۸-۹ ساعت نيست)

                   

اينم عکس يه بوس قشنگ که هم هوش از سر آدم ميبره هم آدمو تا آخر عمر از هرچی ماچ و بوسه هستش زده ميکنه.