هیچ وقت شده بشینین و خیلی فیلسوفانه به حرکت ماشین لباسشویی نگاه کنین.

من الان توی دلم اونجوریه ناراحت

دیشب رفتم خونه بلکم از جوجو روحیه بگیرم.

دیدم اون که دیگه بابت چک هاش خرابه خرابه.

حوصله نداشتم شام بپزم. از بیرون غذا گرفتیم اما هیچکدوممون نخوردیم.

دیروز باز مادر شوهر مولودی داشت. دیر رسیدم اما بازم تونستم کمکش کنم.

عسل بانویی به یادت بودم عزیزم.

دلم گرفته.