کار

خستگی

تب

خواب

بستنی ميخوری؟

کوه ميايی؟

درختهای کاج

جاده خاکی

فرياد

گريه

شکايت

ببخشيد

چرا؟

چرا ؟

ببخشيد

گريه

هق هق

آرام

آرامتر

سکوت

نوازش

گريه

منو ببخش!!!!!!!

قول؟

قول

قول مردونه؟

قول مردونه

شرف نداری اگه بزنی زير حرفت

با خنده: باشه.

زندگی شيرين ميشود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!