در نتیجه ناراحتی ها و نامردی ها و بی عاطفگی هایی که از جانب جوجو از اون هفته تا این هفته به سوی من روان شد اسمش به خوشمرام D: تغییر کرد.

خوش به حالش خنده