خانوم همسایه اومده به مامان جوجو گفته عروست و پسرت چرا بچه دار نمیشن؟؟

مامانش هم گفته نخواستن.

خانوم همسایه لبخند فاتحانه زده و گفته دروغ میگن.. نتونستن!!!!! از خود راضی

مامان جوجو: تعجب

 

به قول یه بزگی که میگفت: اون که به ما نریده بود  کلاغ ک و ن دریده بود