الهی ..

من نه آنم که زفیض نگهت چشم بپوشم نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی

در اگر باز نگردد نروم باز به جایی پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی

کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی

باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی

خدای مهربونم، منو که یادت نرفته هان؟ من همون مزاحم همیشگی هستم. همون بنده پرروهه. به جز تو کسیو ندارم.. دستم رو بگیر. دارم از لبه پرتگاه گذر میکنم، کمکم کن تا بتونم رد بشم و به سلامت به مسیرم ادامه بدم که جز این شایسته ذات مهربون و بزرگ تو نیست.