ترکی بلد نيستم من. اما ميدونم معنی اينايی که نوشته خوبه.