چند تا گل تقديم به همه اونايی که دوستشون دارم. همه اونايی که دل پاک و صادق و عاشق دارن. (يدونه از اين شرطا هم قبوله)