اگر آتش به زیر پوست داری

نسوزی گر علی را دوست داری

وگر مهر علی در سینه ات نیست

بسوزی گر هزاران پوست داری

یک عمر تماشای دری خون آلود    یاد آوری حادثه ای سرخ و کبود

کم کم به علی بال پریدن میداد    ای تیغ نیازی به حضور تو نبود . . .

شهادت مولای متقیان علی (ع) تسلیت باد